Handel kisegít – Messiási próféciák és egy ötlet, hogyan beszéljünk róluk


Ezekben a napokban egy missziós kampányban veszünk részt. Korán kelünk, későn érünk haza, térdig járjuk a lábunkat, szárazra beszéljük a torkunkat, ezen kívül sokat nevetünk, elmélyülnek a baráti kapcsolatok, kijönnek a feszültségek (aztán megoldódnak :)), és nagyon-nagyon hasznosnak érezzük magunkat. Ugyanakkor szellemileg alaposan lemerít, hogy sosem tudjuk, mire készüljünk. Jönnek a helyzetek, ahol csak improvizálni lehet. Mivel főleg zsidó emberek felé szolgálunk, a messiási próféciák nagy jelentőséggel bírnak.

Szóval a minap egy vallásosan öltözködő zsidó anyukát sodort elénk az élet. Ez az a tipikusan ijesztő, izgalmas helyzet, amikor a beszélgető partner anyanyelve héber, a közös nyelv az angol, és az ember megérzi, hogy itt bizony vendégségbe érkezett. A beszélgetés mégiscsak megtörtént. Mentorné remekül tudott kapcsolódni a lépten-nyomon anya ölébe kérezkedő picikhez. Anyukák között ez egészen természetes. Majd előjöttek a kérdések Jézusról, Messiásról, Istenről, bűnről, megváltásról.

Meglepő fordulat volt azt hallani, hogy ez a hölgy bizony nem nagyon érdeklődik a vallásos témák iránt. Isten sem foglalkoztatja különösebben. Azután a százpontos felvetés: a messiásnak nem kell személynek lenni. Inkább egy messiási kort várunk.

Persze, azonnal jött a válasz, hogy a Biblia egy hús-vér messiásról, egy fiúról beszél. Előkerült a messiási próféciák kérdése, feleségem pedig hamar eljutott az Ézsaiás 53-ig, az Úr szenvedő szolgájáig, aki népe bűneit hordozta. Én elkezdtem kikeresni az Ézsaiás 9-et, ahol arról olvasunk, hogy „egy gyermek születik.” A beszélgetés azonban más irányt vett, majd átment udvarias csevegésbe, végül elbúcsúztunk. Elhangzott az evangélium, ez a hölgy pedig most ennyire volt készen.

Pár perccel később csaptam a homlokomra, mert miközben az Ézsaiás 9-et keresgéltem, a fülemben megszólalt egy dallam: Händel Messiás oratóriumának ez a tétele: …egy gyermek születik nékünk..

Amiben Handel segíthet nekünk

Méltó a Bárány - kottaNézz oda! Ha valaki egy picit is szereti a klasszikus zenét, messiási próféciák egy egész csokrát és azok beteljesedését hallgathatja meg az egyik legkiválóbb barokk zeneszerzőtől. Ezt a művet nem egy „szélsőséges fundamentalista missziós szervezet” ollózta össze manipulatív módon, hanem a kor neves szerzői vették a Bibliájukból, pont úgy, ahogyan bibliaolvasó emberek mindig is értették azokat.

A messiási próféciák fontos szerepet kapnak, amikor vallásos zsidók felé szolgálunk, de nem csak ott. Mikor a Biblia megbízhatósága a kérdés, a beteljesedett messiási próféciák léte fontos érv. Évszázadokkal korábban Isten állította a fókuszt azokra a fontos eseményekre, amelyek az idők teljességében megtörténtek. Jézus születése, szolgálata, halála, feltámadása, mennybemenetele ott van bennük előkészítve. A Biblia, bár sok ember írta, évszázadokon keresztül, hihetetlenül egységes, és következetes.

Az egyetlen ember életében beteljesedett számtalan prófécia Jézust a történelem középpontjába helyezi akkor is, ha az, akivel beszélgetünk, nem vallásos zsidó, tehát nem kötődik a Bibliához.

Nem árt tehát, ha fel tudunk lapozni néhány messiási próféciát egy beszélgetésben. Hogyan tanulhatjuk meg őket? Természetesen sokat segíthet a napi szintű Bibliaolvasásunk. Ha évente, kétévente, vagy négyévente végigérünk a Biblián. Bátran jelölgethetünk is a Bibliánkban, ha kulcsfontosságú verseket találunk. Több Biblia-alkalmazás is alkalmas arra, hogy a telefonunkon, tabletünkön kijelöljünk, kiemeljünk bibliai verseket. Ha papíralapú Bibliánkkal kapcsolatban vannak gátlásaink, az elektronikus verzióval nem lesznek.

Azonban nekem ennyi év után sikerült csupán meglátnom, hogy a zenetörténet egyik legismertebb darabja micsoda gyűjteménye a kulcsfontosságú igeszakaszoknak. Hiszen az oratórium témája megegyezik a Biblia központi üzenetével. Isten cselekszik az emberiség történetében. Megszületik a régóta megígért Messiás, meghal bűneinkért, győz a halál felett, fölmegy a mennybe, és neki adatik minden hatalom mennyen és földön, végül eljön, mi pedig feltámadunk és Vele örökké élünk.

Mit kezdhetünk vele?

Először is meghallgathatjuk, mert gyönyörű.

Ha angolul tudunk, rongyosra is hallgathatjuk, és belénk ivódhat a szövege.

A szövegkönyve lehet egy vezérfonal ahhoz, hogy elkezdjünk igeszakaszokat tanulni.

Beszélgetésben egyszerűen elővehetjük, kinyomtathatjuk, vagy csak utalhatunk rá: „Ismered Händel Messiás c. oratóriumát? A híres Halleluja kórust egészen biztosan…”

Megtehetjük azt is, hogy 4-5 bibliatanulmányozásból álló sorozatot összerakunk a Messiás oratórium alapján, ha ez a csoportunk, vagy beszélgetőpartnerünk számára hasznos.

Egyszer régen, még a kocsikerék feltalálása előtt összeállítottunk egy szórólapot, amelyen különféle zenei témájú tesztkérdések voltak. Az „ezerpontos kérdés” pedig így hangzott:

Ki írta a Messiás c. oratóriumot? A – G. F. Händel, B – Charles Jennens C – Jesaja ben Amoc

Válasz: A, B, C együtt. A zene Händel műve, a szövegkönyv Charles Jennens munkája, ám a szövegek nagy része Ézsaiás, azaz Jesaja ben Amoc szájából hangzott el több mint kétezer-ötszáz évvel ezelőtt, pontosan úgy, ahogyan ez Jézusban beteljesedett évszázadokkal később. Jónéhány pozitív visszajelzést kaptunk, és sok jó beszélgetés indult el a szórólap alapján. Ez is egy ötlet.

Nos, az is megesik, hogy ezek a jó ötletek nem az adott helyzetben, a soha vissza nem térő tíz percben érkeznek, hanem később. Semmi baj. Így fejlődünk. Először talán fogalmunk sincs, mit kellene mondanunk. A következő alkalommal már utólag eszünkbe jut, legközelebb pedig már ismerős lesz a helyzet, és a lábaink is sokkal magabiztosabban fognak remegni.

A szövegkönyv – messiási próféciák és beteljesedésük

Lássuk tehát Händel: Messiás c. oratóriumának szövegkönyvéből összeállítva az Evangélium üzenetét! A fordítás esetünkben a Magyar Bibliatársulat új fordítása. Használjuk áldással!

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. Beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. – Az Úr maga mondja ezt.

(Ézsaiás 40,1-5)

Így szól a Seregek Ura: Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel – mondja a Seregek Ura.

(Haggeus 2,6-7)

Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már! – mondja a Seregek Ura. De ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, és ki állhatna meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan nekiül az ötvös, hogy megtisztítsa az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak.

(Malakiás 3,1-3)

Íme, egy fiatal nő (hajadon – az ókori görög fordítás, a Szeptuaginta egyértelműen a „szűz”szót adja), aki most várandós, fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezi majd el.

(Ézsaiás 7,14)

Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel a Sionnak, harsány hangon kiálts, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek! Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak: Itt van Istenetek! (Ésaiás 40,9)

 

Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez.

(Ésaiás 60,1-3)

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog.

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

(Ézsaiás 9:2,6)

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. …És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.

(Lukács 2:8-11,13-14)

Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Mert kiirtom a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből – mondja az Úr. Kivész majd a harci íj, mert békét hirdet a népeknek; uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig.

(Zakariás 9:9-10)

Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Akkor majd úgy szökell a sánta, mint a szarvas, és ujjong majd a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok.

(Ézsaiás 35:5-6)

Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti.

Ézsaiás 40:11

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.

Máté 11:28-30

Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!

János 1:29

Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.

Ézsaiás 53:3

Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől.

Ézsaiás 50:6

Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.

Ézsaiás 53:4-6

Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyesztik, fejüket csóválják: Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte!

Zsoltárok 22:8-9

A gyalázat összetörte szívemet, egészen belebetegedtem. Részvétre vártam, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. (Ételembe mérget tettek, szomjúságomban ecettel itattak.)

Zsoltárok 69:21 (-22)

Az Úr pedig ezt mondta nekem: Jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem

Jeremiás 1:12

Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?!

Ézsaiás 53:8

Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.

Zsoltárok 16:10

Emeljétek föl fejeteket, ti, kapuk, emelkedjetek föl, ti, ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti, kapuk, emeljétek föl, ti, ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! Ki az a dicső király? A Seregek Ura, ő a dicső király!

Zsoltárok 24:7-10

Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten: „Fiam vagy te, ma nemzettelek téged”, majd pedig: „Atyja leszek, és ő az én Fiam lesz”? Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: „Imádja őt Isten minden angyala!”

Zsidók 1:5-6

Fölmentél a magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Most már ott laksz, Uram Isten!

Zsoltárok 68:19

Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik!

Ézsaiás 52:7

…eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig.

Zsoltárok 19:5

Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt!

Zsoltárok 2:1-3, 9

Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!

Jelenések 19:6

A világ felett a királyi uralom a mi Urunké és az ő Krisztusáé lett, és ő uralkodni fog örökkön-örökké.

Jelenések 11:15

Ruhájára és derekára ez a név van írva: királyoknak Királya és uraknak Ura.

Jelenések 19:16

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm szertefoszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent.

Jób 19:25-26

Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.

Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan meghalni, de mindnyájan el fogunk változni.

Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

1Korinthus 15:20-22, 51-57

Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk.

Róma 8:31-34

Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás! A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!

Jelenések 5:12-14

Print Friendly

Megjegyzés hozzáfűzése

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.